การใช้งานฟังก์ชั่น explode(); จัดทำโดย : เฟริสท์

การใช้งานฟังก์ชั่น explode();

ฟังก์ชั่น explode(); เราจะใช้ก็ต่อเมื่อ เราต้องการที่จะแยกสัญลักษณ์ต่างๆ ออกจากข้อความตามที่เรา
ต้องการและจะแบ่งข้อความนั้นเก็บไว้ในตัวแปลอาร์เรย์ เช่น เราต้องการแสดง 20/พฤศจิกายน/2550 เป็น
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550
เราก็จะสามารถนำฟังชั่นนี้มาประยุกต์ใช้งานได้

ลักษณะการใช้งานทั่วไปของ ฟังก์ชั่น explode(); คือ
explode("สัญลักษณ์","ข้อความ");
โดย สัญลักษณ์ คือ สิ่งที่เราต้องการตัดออกไป เช่น /,-,| เป็นต้น
ข้อความ คือ สิ่งที่เราต้องการให้สัญลักษณ์หายไป

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชั่น explode();
1.ให้เราลองสร้างไฟล์ explode.php ดูแล้วพิมพ์ตามข้างล่างนี้
$char="20/พฤศจิกายน/2550"; //วันเดือนปี ที่เก็บเป็นตัวแปล $char
echo "ข้อความต้อนฉบับคือ ".$char." <br>";
$show=explode("/",$char); /* เราต้องการตัดเครื่องหมาย / ออกจากข้อความขณะนี้ $show
ก็จะเป็นตัวแปลอาร์เรย์เรียบร้อย */

echo "วันท ี่".$show[0]."<br>";
echo "เดือน ".$show[1]."<br>";
echo "พ.ศ. ".$show[2]."<br>";


2.แสดงผลของตัวอย่างจะได้

หมายเหตุ การใช้ฟังก์ชั่น explode(); ตัวแปรอาร์เรย์ที่ได้นั้น จะเริ่มต้นที่ 0

คุณอาจสนใจ
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (23,935 - 03 พ.ค. 51)
การใช้ Excel ในการคำนวณ
nut (80,993 - 02 ก.ค. 49)
ส่วนประกอบของข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (27,825 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพ zoom เข้า zoom ออก
Charoen (111,129 - 28 พ.ย. 50)
ครอปส่วนที่ต้องการบนรูปภาพด้วย Photoshop 7
Ching Ching (133,446 - 04 เม.ย. 51)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,794 - 22 ต.ค. 51)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,596 - 19 ก.ย. 51)
การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด
Mr.N (44,087 - 02 มิ.ย. 50)