การสร้าง นาฬิกาจับเวลา โดย PHP ร่วมกับ JavaScript จัดทำโดย : เฟริสท์
Untitled Document การสร้าง นาฬิกาจับเวลา โดย PHP กับ JavaScript เพื่อนับเวลาถอยหลังตามช่วงเวลาที่เราต้องการ

1.สร้างไฟล์ show_time.php เพื่อ กำหนดเวลาเริ่ม กับเวลาี่ที่จะให้สิ้นสุด

<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="test.php">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td width="73"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">&nbsp;</font></td>
<td width="58"><div align="center"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">วันที่</font></div></td>
<td width="58"><div align="center"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">เดือน</font></div></td>
<td width="58"><div align="center"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">ปี
( พ.ศ. )</font></div></td>
<td width="47"><div align="center"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">ชั่วโมง</font></div></td>
<td width="41"><div align="center"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">นาที</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="26"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">เวลาเริ่มกิจกรรม</font></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="start_d" id="start_d">
<option value="0">เลือก</option>
<?
for($d=1;$d<=31;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d; ?>"><? echo $d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="start_m" id="start_m">
<option value="0">เลือก</option>
<?
for($d=1;$d<=12;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d; ?>"><? echo $d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="start_y" id="select2">
<option value="0">เลือก</option>
<?
$Tyear=date("Y")+543;
for($d=2550;$d<=$Tyear;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d-543; ?>"><? echo "พ.ศ. ".$d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="start_h" id="start_h">
<option value="0">0</option>
<?
for($d=1;$d<=24;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d; ?>"><? echo $d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
:
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="start_M" id="select">
<option value="0">00</option>
<?
for($i=1;$i<=59;$i++)
{
?>
<option value="<? echo $i; ?>"><? echo $i; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="26"><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">เวลาจบกิจกรรม</font></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="end_d" id="end_d">
<option value="0">เลือก</option>
<?
for($d=1;$d<=31;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d; ?>"><? echo $d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="end_m" id="end_m">
<option value="0">เลือก</option>
<?
for($d=1;$d<=12;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d; ?>"><? echo $d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="end_y" id="end_y">
<option value="0">เลือก</option>
<?
for($d=2550;$d<=$Tyear;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d-543; ?>"><? echo "พ.ศ. ".$d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="end_h" id="end_h">
<option value="0">0</option>
<?
for($d=1;$d<=24;$d++)
{
?>
<option value="<? echo $d; ?>"><? echo $d; ?></option>
<?
}
?>
</select>
:
</font></strong></td>
<td><strong><font size="2" face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif">
<select name="end_M" id="select">
<option value="0">00</option>
<?
for($i=1;$i<=59;$i++)
{
?>
<option value="<? echo $i; ?>"><? echo $i; ?></option>
<?
}
?>
</select>
</font></strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" colspan="6"><div align="center">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</div></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

 

2.สร้างไฟล์ test.php

<?php

function DateToTimestamp($date_){

// เป็นฟังก์ชั่น ที่จะทำวันเวลาไปเป็นฟังก์ชั่น mktime

$sh_=explode("/",$date_);

$Sec_=date("s");

$timeStamp_=mktime($sh_[3],$sh_[4],$Sec_,$sh_[1],$sh_[0],$sh_[2]);

return $timeStamp_;

}
$show_start=$start_d."/".$start_m."/".$start_y."/".$start_h."/".$start_M;
//นำค่าวันเวลาที่ เริ่มต้นมาเก็บไว้ในตัวแปร
$timestamp=DateToTimestamp($show_start);//แปลงค่าให้เป็นฟังก์ชั่น mktime
$show_end=$end_d."/".$end_m."/".$end_y."/".$end_h."/".$end_M;//นำค่าวันเวลาที่ สิ้นสิ้นมาเก็บไว้ในตัวแปร
$timestampa=DateToTimestamp($show_end);//แปลงค่าให้เป็นฟังก์ชั่น mktime
$test=$timestampa-$timestamp; //นำเวลาเริ่ม กับสิ้นสุดมาลบกันก็จะได้เวลา ที่จะนับถ้อยหลัง
$num=$test;
$s=date("s",$num);
$m=$num/60;
echo $test=$m.":".$s;
?>

<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body onLoad="begintimer()">
<script language="">
var limit="<? echo $test; ?>"
if (document.images){
var parselimit=limit.split(":")
parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1
}
function begintimer(){
if (!document.images)
return
if (parselimit==1)

// เหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
// window.location='page.php'; ถ้าต้องการให้กระโดดไปยัง Page อื่น

alert("Time Over");
else{
parselimit-=1
curmin=Math.floor(parselimit/60)
cursec=parselimit%60
if (curmin!=0)
curtime="เวลาที่เหลือ <font color=red> "+curmin+" </font>นาที กับ <font color=red>"+cursec+" </font>วินาที "
else
if(cursec==0)
{
alert('หมดเวลาแล้วจ้า');
}
else
{
curtime="เวลาที่เหลือ <font color=red>"+cursec+" </font>วินาที "
}
document.getElementById('dplay').innerHTML = curtime;
setTimeout("begintimer()",1000)
}
}
//-->
</script>

<div id=dplay ></div>
<form name="frmTest" action="check.php">

</form>

3. เมื่อสร้างนำไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์ที่สร้างเสร็จแล้วเราก็เริ่มทดลองโปรแกรมได้เลยโดยเปิดหน้า showtime.php ดังรูป



เลือกวันที่ เดือน ปี เวลา ตามต้องการ แล้วกด Submit จะได้ผลดังรูป



เมื่อเวลานับเวลา ถอยหลังครบแล้วจะแสดงหน้าต่าง คำว่า Time Over ปรากฎขึ้นมา



คุณอาจสนใจ
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (115,998 - 04 ธ.ค. 50)
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (38,353 - 23 ธ.ค. 50)
วิธีค้นหา Serial No. ของโปรแกรมในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (20,513 - 03 พ.ย. 50)
ล๊อกตาย Status bar ของ IE ทำไงนะ
เว็บไทยดีดี (14,788 - 08 ก.ย. 50)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (45,363 - 04 มิ.ย. 49)
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop
langjuko (304,265 - 08 ต.ค. 51)
ประโยชน์ของ Flash Drive สำหรับธุรกิจและองค์กร
เว็บไทยดีดี (17,085 - 25 ส.ค. 50)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (56,240 - 21 ม.ค. 51)