สร้างรูปสไตล์ Crystal จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์
 Untitled Document

สร้างรูปสไตล์ Crystal

1. เมื่อสร้างไฟล์ใหม่แล้ว ตั้ง ค่า backgroung เป็นสีฟ้า และ foreground สีแดง จากนั้นเลือกที่ Gradient tool โดยใช้ option ทีเ่ป็น radial gradient แล้วจึุงลากเส้นจากกึ่งกลางไปยังมุม

2. Click Filter=> pixelate=> Crystalize โดยกำหนด Cell size เป็น 80 Pixels

3. Click Filter=> pixelate => Facet

4 . Click Filter=> Stylize=> extrude

เลือก Pyramids
size= 25 pixels
Depth = 255
Random
Mask Incomplete Blocks

5. สร้าง background layer ขึ้นอีก 1 layer

6. Click เลือก layer ทั้งหมด จากนั้นให้ทำการ Copy.

7. เลือก Channels palette.

เพิ่ม channel ใหม่
Click Edit paste.
Click Image => adjust=> Auto Levels

8 . Click back ที่ layers palette และเลือก background copy layer.

9. ทำการสลับสีของ background ให้เป็นสีฟ้า ส่วน foreground เป็นสีแดง
Click Filter=>render=> difference Clouds.

10. Click Filter Render Lighting effects เลือก default lighting โดยกำหนดค่าตามด้านล่าง

Light type = Spotlight
Intensity = 100
Focus = 100
Gloss = 24 shiny
Material = 100 Metallic
Exposure= 100 over
Ambience = -5
Texture Channel = Alpha 1
White is high checked
Height = 100, Mountainous
top color = #663399
Bottom color = #996699

11. สามารถปรับค่าสีโดย click Image=> Adjust=> Hue Saturation

12. ต้อง add lens flare โดย ให้ brightness 100 % และ lens 50-300 mm zoom

ข้อมูลจาก http://www.dwphotoshop.com/

คุณอาจสนใจ
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (14,948 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,008 - 20 ต.ค. 51)
การเปลี่ยนสีตัวอักษรใน PHP
Mr.GuruZ (60,267 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างอิฐบล็อก
langjuko (91,066 - 16 พ.ค. 51)
อธิบายคำสั่งของ Selection
first (20,617 - 02 เม.ย. 51)
การใส่ข้อความใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (53,857 - 04 มิ.ย. 49)
ทดลองเขียนโปรแกรมสร้าง Thread (Visual C++)
langjuko (26,715 - 16 ก.ย. 51)
การสร้างแบบทดสอบเข้ารหัส MD5
Mr.GuruZ (35,610 - 03 มิ.ย. 49)