การใช้งานเครื่องมือ Blur Tool จัดทำโดย : น้องฝ้าย พิมพ์


1.ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการตกแต่งตัวหนังสือโดยใช้เครื่องมือ Blur Tool ขั้นตอนแรก เปิดงานใหม่ขึ้นมา 1 งานทำการเทสีพื้นหลังลงไป ดังรูป พิมพ์ตัวอักษรลงไป

เืมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไปแ้ล้วให้เลือกที่ Layer ของตัวอักษรแล้วคลิกเม้าท์ขวาแล้วเลือกที่ Rasterize Layer เพื่อทำการเลี่ยนโหมดตัวอักษรให้อยู่ในโหมดของรูปภาำพ ดังรูป

2.เลือกเครื่องมือ Blur Tool

เราสามารถปรับขนาดหัวแปรงตามต้องการได้ที่ เมนูบาร์

3.นำ Blur Tool เลือก Layer ที่ต้องการทำให้เบลอ แล้ว Click ที่ตัวอักษรนั้นทำการ Click จนทั่วตัวอักษร

4.เมื่อ Click จนทั่วตัวอักษรแล้วเราก็จะำได้ ภาพตัวอักษรที่มีลักษณะเบลอๆ กันแล้ว ดังรูป

ยังมีขั้นตอนการทำเบลออีกวิธีหนึ่งโดยการกำหนดค่าความเบลอของภาพได้ที่ Filter/Blur แล้วเลือก Blur หรือ Blur more โปรแกรมก็จะปรับภาพให้เป็นภาพเบลอเอง

คุณอาจสนใจ
การใช้ radio button โชว์และซ่อน table
Zerohate (38,651 - 21 ม.ค. 51)
การนำข่าวจากเว็บอื่นมาแสดงที่เว็บเรา
Mr.GuruZ (35,591 - 03 มิ.ย. 49)
การจัดข้อความใน Cell แนวนอน
Mr.GuruZ (29,294 - 02 ก.ค. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (70,330 - 21 พ.ย. 50)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,917 - 03 ก.ย. 50)
การทำ Word Art
Mr.nook (23,381 - 28 ม.ค. 51)
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (53,886 - 04 มิ.ย. 49)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (54,567 - 03 มิ.ย. 49)