การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา ขนาดใดก็ได้

2. สร้าง movie clip ขึ้นมาโดยไปที่เมนู insert > New Symbol หรือกด Ctrl+F8

3. เลือกชนิดเป็นแบบ Movie Clip

4. วาดรูปอะไรลงไปก็ได้

5. กลับไปที่ Scene 1 โดยคลิกที่ Scene 1 ตามรูป

6. นำ movie clip ที่สร้างขึ้น ไปวางไว้บน Stage

7. คลิกขวาที่ movie clip แล้่วเลือก Actions ดังรูป

8. ใส่ Actionscript ลงไปดังนี้

onClipEvent (enterFrame) {
this._x += (_root._xmouse-this._x)/10;
this._y += (_root._ymouse-this._y)/10;
}

9. กด Ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,290 - 28 ต.ค. 51)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (106,003 - 24 ก.ย. 51)
Custom Shape Tool (U)
Mr.GuruZ (67,850 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (27,910 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ
first (72,764 - 23 ธ.ค. 50)
การใช้คำสั่งวนลูป foreach
Mr.GuruZ (44,755 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างพื้นหลังกราฟฟิกอย่างงายด้วย Photoshop
langjuko (274,364 - 08 ต.ค. 51)
การลบ Record
อ้อม (19,847 - 07 เม.ย. 50)