การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์ จัดทำโดย : Charoen พิมพ์


1. สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา ขนาดใดก็ได้

2. สร้าง movie clip ขึ้นมาโดยไปที่เมนู insert > New Symbol หรือกด Ctrl+F8

3. เลือกชนิดเป็นแบบ Movie Clip

4. วาดรูปอะไรลงไปก็ได้

5. กลับไปที่ Scene 1 โดยคลิกที่ Scene 1 ตามรูป

6. นำ movie clip ที่สร้างขึ้น ไปวางไว้บน Stage

7. คลิกขวาที่ movie clip แล้่วเลือก Actions ดังรูป

8. ใส่ Actionscript ลงไปดังนี้

onClipEvent (enterFrame) {
this._x += (_root._xmouse-this._x)/10;
this._y += (_root._ymouse-this._y)/10;
}

9. กด Ctrl+enter เพื่อทดสอบ

คุณอาจสนใจ
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation
หมูขุน (15,648 - 04 ก.พ. 50)
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (21,833 - 03 พ.ค. 51)
เปลี่ยนมุมมองแถบเมนู Object
Mr.GuruZ (39,883 - 04 มิ.ย. 49)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (28,526 - 07 เม.ย. 50)
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
อ้อม (38,437 - 07 เม.ย. 50)
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
อ้อม (20,659 - 13 ม.ค. 50)
Custom Shape Tool (U)
Mr.GuruZ (68,979 - 22 ก.ย. 50)
วิธีการเขียนซีดีให้มีไอคอนแปลก ๆ
เว็บไทยดีดี (15,386 - 29 ก.ย. 50)