สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6) จัดทำโดย : สหรัถ แซ่ตั้ง พิมพ์


สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX(ตอนที่ 6)

คำสั่ง FScrollPane.getScrollPosition
เมธอด การส่งคืนค่าออบเจ็กต์ด้วยฟิลด์ .x หรือ .y ที่ใช้ระบุค่าแนวนอนและแนวตั้งของตำแหน่งสกอร์ลของหน้าต่างสกอร์ล

การใช้งาน : myScrollPane.getScrollPosition()
ค่าที่ส่งคืน : ออบเจ็กต์

ตัวอย่าง โค้ดการส่งคืนค่าจองตำแหน่งสกอร์ลปัจจุบันของหน้าต่างสกอร์ล ของหน้าต่างสกอร์ล scroll2 ไปยังหน้าต่างเอาต์พุต
tracescroll2.getScrollPosition());

คำสั่ง FScrollPane.loadScrollContent
เมธอด การระบุ URL ของไฟล์ SWF หรือ JPEG เพื่อแสดงในหน้าต่างสกอร์ล ออปชัน funcName และพารามิเตอร์ของตำแหน่งที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันไปยังการเรียกเมื่อมีการโหลดข้อมูล

URL ที่ใช้จะใช้ชื่อเหมือนกับซับโดเมน เช่นเดียวกับ URL ที่ใช้โหลด Flash มูพวี่ การใช้ไฟล์ SWF หรือ JPEG ใน Flash Player หรือการทดสอบมูพวี่ในสภาพแวดล้อมขณะที่กำลังเขียน Flash, ผู้ใช้งานจะต้องจัดเก็บไฟล์ SWF หรือ JPEG ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน และชื่อไฟล์จะไม่มีโฟลเดอร์หรือดิสก์ไดรฟ์ที่ระบุภายในอีก

การเรียกเมธอดจะเรียกผ่านค่าพารามิเตอร์ Scroll Content ที่กำหนดขณะเขียนโปรแกรม

การใช้งาน : myScrollPane.loadScrollContent(URL [, funcName, location])
ค่าที่ส่งคืน : URL การระบุสตริง URL ของไฟล์ SWF หรือ JPEG เพื่อโหลดไปยังหน้าต่างสกอร์ล funcName สตริงที่ระบุชื่อของฟังก์ชันเพื่อเอ็กซิคิวต์เมื่อข้อมูลของหน้าต่างสกอร์ลถูกโหลด location พาร์ที่ใช้อ้างถึงข้อมูลออบเจ็กต์, มูพวี่คลิป หรือ Timeline ที่บรรจุฟังก์ชันที่ต้องการ

ตัวอย่าง โค้ดการโหลดตำแหน่ง JPEG บนเซิร์ฟเวอร์ใน display1
display1.loadScrollContent(“http://www.YourWebServer.com/Nice.jpg”);

ตัวอย่าง โค้ดการโหลดตำแหน่ง JPEG บนเซิร์ฟเวอร์ และระบุการเปลี่ยนฟังก์ชันการโหลด ตำแหน่งใน Timeline ของคอมโพเน็นต์ display1
display1.loadScrollContent(“http://www.YourWebServer.com/Nice.jpg” , “load” ,
_parent._parent);
function load(component){
//โหลดข้อมูล
component.setScrollPostion(10,10);
}

คำสั่ง FScrollPane.refreshPane
เมธอดที่ใช้ปรับขนาดของสกอร์ลบาร์ในหน้าต่างสกอร์ลเมื่อข้อมูลภายในหน้าต่างสกอร์ล เปลี่ยนแปลงไป การเรียกเมธอด ถ้าผู้ใช้งานต้องการปรับขนาดข้อมูลในหน้าต่างสกอร์ลให้ใช้ _width หรือ _height

การใช้งาน : myScrollPane.refreshPane()

ตัวอย่าง โค้ดแสดงการอัพเดตสกอร์ลบาร์ของ moviePane หลังจากการเพิ่มขนาดของมูพวี่ คลิปในหน้าต่างสกอร์ล

var myContent = moviePane.getScrollContent();
myContent._width = 400;
moviePane.refreshPane();

คำสั่ง FScrollPane.setDragContent
เมธอดที่ใช้ระบุเมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนการวิวในหน้าต่างสกอร์ล โดยการลากข้อมูลโดยใช้สกอร์ลบาร์ การเรียกผ่านเมธอดค่าพารามิเตอร์ Drag Content ที่กำหนดขณะเขียนโปรแกรม

การใช้งาน : myScrollPane.setDragContent(drag)
พารามิเตอร์ : drag ค่าบูลีน ถ้าเป็น true จะระบุให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนการวิวโดยการลากข้อมูลในหน้าต่างสกอร์ล แต่ถ้าเป็นค่า false จะเป็นการระบุผู้ใช้งานให้สามารถวิวได้อย่างเดียวโดยการใช้สกอร์ลบาร์

ตัวอย่าง การระบุข้อมูลในหน้าต่างสกอร์ล display1 เมื่อมีการลากเมาส์
display1.setDragContent(true);

คำสั่ง FScrollPane.setHScroll
เมธอดที่กำหนดสกอร์ลบาร์ตามแนวนอนเพื่อให้แสดง (มีค่าเป็น true), ไม่ต้องแสดง (มีค่าเป็น false) หรือให้แสดงเมื่อต้องการ (มีค่าเป็น auto) ปกติจะกำหนดค่าให้เป็น auto

การใช้งาน : myScrollPane.setHScroll(display)
พารามิเตอร์ : display ค่าบูลีนที่กำหนดสกอร์ลบาร์ที่แสดง (มีค่าเป็น true) หรือไม่ให้แสดงผล (มีค่าเป็น false) หรือการระบุสตริงสกอร์ลบาร์ที่แสดงเฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้น (มีค่าเป็น auto)

การเรียกเมธอดค่าพารามิเตอร์ Horizontal Scroll ที่ถูกกำหนดขึ้นระหว่างที่มีการเขียนโปรแกรม

The following code hides the horizontal scroll bar for display1.
display1.setHScroll(false);

ข้อมูลจาก : http://www.arip.co.th
โดย สหรัถ แซ่ตั้ง

คุณอาจสนใจ
ไร้สายมั่นใจด้วย WPA2
เว็บไทยดีดี (16,010 - 25 ส.ค. 50)
การทำหิมะลงบนภาพ
Tung (131,450 - 23 ธ.ค. 50)
การใช้คลิปบอร์ด
Mr.nook (20,485 - 15 ม.ค. 51)
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
P'nutthapon (28,387 - 13 ม.ค. 50)
การเลือกใช้แถบเครื่องมือ HyperLink ให้ใช้งานได้แบบ Dreamweaver
Mr.GuruZ (24,233 - 22 มี.ค. 51)
การทำ Gradient ภาพโดยใช้ Dream
Mr.GuruZ (54,000 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง site ให้กับ Dream
Mr.GuruZ (56,895 - 04 มิ.ย. 49)
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8
Mr.GuruZ (138,222 - 01 ส.ค. 49)