สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 5) จัดทำโดย : สหรัถ แซ่ตั้ง พิมพ์


สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX(ตอนที่ 5)

คำสั่ง FScrollBar.setScrollProperties
เมธอดการระบุพรอเพอร์ตี้ pageSize, minPos และ maxPos ของสกอร์ลบาร์ และการกำหนดสกอร์ลบาร์

เมธอดนี้ใช้สำหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างคอมโพเน็นต์ ถ้าไม่มีการใช้สกอร์ลบาร์ที่ผนวกไปกับเท็กซ์ฟิลด์ เมื่อสกอร์ลบาร์ถูกผนวกไปกับเท็กซ์ฟิลด์, พรอเพอร์ตี้สกอร์ลจะทำการกำหนดค่าเท็กซ์ฟิลด์อัตโนมัติ และการเรียกผ่านเมธอดสกอร์ลบาร์สำหรับเท็กซ์ฟิลด์

การใช้งาน : myScrollBar.setScrollProperties(pageSize, minPos, maxPos)
พารามิเตอร์ : pageSize จำนวนเต็มที่แสดงจำนวนหมายเลขของตำแหน่งที่แสดงในเพจวิว
minPos จำนวนเต็มที่แสดงตำแหน่งค่าต่ำสุดของสกอร์ล
maxPos จำนวนเต็มที่แสดงตำแหน่งค่าสูงสุดของสกอร์ล

ตัวอย่าง โค้ดแสดงการกำหนดค่าพรอเพอร์ตี้ pageSize, minPos และ maxPos สำหรับสกอร์ลบาร์ที่ผนวกลงไปบน คอมโพเน็นต์ ลิสต์บ็อกซ์ ลิสต์บ็อกซ์มี 5 แถวและจำนวน 20 รายการในลิสต์ ให้บ็อกซ์มีอินเด็กซ์จาก 0 ถึง 19
scrollBar.setScrollProperties(5, 0, 15);

คำสั่ง FScrollBar.setScrollTarget
เมธอดที่ใช้ระบุเท็กซ์ฟิลด์ เพื่อใช้กับสกอร์ลบาร์ ต้องมีการกำหนดใน Timeline เดียวกันและบนระดับเดียวกันบนสกอร์ลบาร์ การเรียกเมธอดจะเรียกผ่านค่าพารามิเตอร์ Target Text Field ที่กำหนดระหว่างการเขียนโปรแกรม

การใช้งาน : myScrollBar.setScrollTarget(target)
พารามิเตอร์ : target A reference to the text field for the scroll bar.

ตัวอย่าง โค้ดที่แนบ scrollText1 ลงไปบนเท็กซ์ฟิลด์ด้วย instance ที่ชื่อ textField1
scrollText1.setScrollTarget(“textField1”);

คำสั่ง FScrollBar.setSize
เมธอด ที่ใช้กำหนดความยาวในหน่วยพิกเซล หรือสกอร์ลบาร์ขณะรันไทม์ (ผู้ใช้งานไม่สามารถกำหนดค่าความกว้างของคอมโพเน็นต์สกอร์ลบาร์ได้) การเรียกเมธอดผ่านสเกลและขนาดระหว่างเขียนโปรแกรม

การใช้งาน : myScrollBar.setSize(length)
พารามิเตอร์ : length การระบุจำนวนตัวเลขความยาวของสกอร์ลบาร์ในหน่วยพิกเซล

ตัวอย่าง โค้ดในการกำหนดค่าความยาวของ scrollText1 โดยมีขนาด 200 พิกเซล
scrollText1.setSize(200);

คำสั่ง FScrollBar.setSmallScroll
เมธอด การกำหนดค่าพรอเพอร์ตี้ smallScroll ของสกอร์ลบาร์ขณะรันไทม์ เมื่อผู้ใช้งานคลิ้กลูกศรสกอร์ลบาร์ หรือปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด, การเลื่อนสกอร์ลบ็อกซ์ที่ระบุตำแหน่ง smallScroll

การใช้งาน : myScrollBar.setSmallScroll(smallScroll)
พารามิเตอร์ : smallScroll การระบุจำนวนของตำแหน่งสกอร์ลเมื่อผู้ใช้งานคลิ้กลูกศรสกอร์ล โดยค่าดีฟอลต์มีค่าเป็น 1

ตัวอย่าง โค้ดการระบุ เมื่อผู้ใช้งานคลิ้กลูกศร สกอร์ล, scrollText1 โดยสกอร์ลไปยังตำแหน่ง ที่ 5
scrollText1.setSmallScroll(5);

คำสั่ง FScrollBar.setStyleProperty
เมธอด ที่ใช้กำหนดพรอเพอร์ตี้ FStyleFormat สำหรับแต่ละสกอร์ลบาร์ การเรียกเมธอดเพื่อระบุผ่านพรอเพอร์ตี้โดยการกำหนดพรอเพอร์ตี้ในรูปแบบของคอมโพเน็นต์

การใช้งาน : myScrollBar.setStyleProperty(styleProperty, value)
พารามิเตอร์ : styleProperty สตริงที่ใช้ระบุพรอเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์ FStyleFormat value ค่าการกำหนดของพรอเพอร์ตี้

ตัวอย่าง โค้ดการกำหนดพรอเพอร์ตี้ลูกศรให้ เป็นสีดำ
scrollBar1.setStyleProperty(“arrow”, 0x000000);

คำสั่ง FScrollPane.getPaneHeight
เมธอด การส่งคืนค่าความสูงของการวิวสกอร์ล ผู้ใช้งานใช้เมธอดแสดงความสูงของสกอร์ลที่ระบุขนาดด้วย FScrollPane.setSize เมธอดจะทำงานถ้าสกอร์ลถูกกำหนดขนาดด้วย FScrollPane.setSize ถ้ำไม่กำหนดขนาดโดยใช้พรอเพอร์ตี้ _width and _height

การใช้งาน : myScrollPane.getPaneHeight()
ค่าที่ส่งคืน : An integer specifying the height of the scroll pane view

ตัวอย่าง โค้ดแสดงความสูงและกว้างของสกอร์ล display1 และใช้การส่งคืนค่าเพื่อลดขนาดสกอร์ลด้วย
FScrollPane.setSize.
var h = display1.getPaneHeight();
var w = display1.getPaneWidth();
display1.setSize(w+10, h+10);

คำสั่ง FScrollPane.getPaneWidth
เมธอดการส่งคืนค่าความกว้างของสกอร์ล ผู้ใช้งานสามารถใช้เมธอดกำหนดความกว้างของสกอร์ลด้วย FScrollPane.setSize เมธอดจะทำงานถ้าสกอร์ลถูกกำหนดขนาด FScrollPane.setSize หากไม่ต้องการกำหนดขนาดให้ใช้พรอเพอร์ตี้ _width and _height

การใช้งาน : myScrollPane.getPaneWidth()
ค่าที่ส่งคืน : An integer specifying the width of the scroll pane view.

ตัวอย่าง โค้ดการกำหนดความสูง และความกว้างของสกอรล display1 และใช้ค่าการส่ง คืนค่าไปยังการปรับขนาดของสกอร์ลด้วย
FScrollPane.setSize
var h = display1.getPaneHeight();
var w = disply1.getPaneWidth();
display1.setSize(w+10, h+10);

คำสั่ง FScrollPane.getScrollContent
เมธอด การส่งคืนค่าของข้อมูลที่แสดงในหน้าต่างสกอร์ล

การใช้งาน : myScrollPane.getScrollContent()
ค่าที่ส่งคืน : ใช้อ้างอิงไปยังมูพวี่คลิปในหน้าต่างสกอร์ล

ตัวอย่าง โค้ดการคืนค่าที่อ้างถึงมูพวี่คลิปใน display1 เก็บค่าในตัวแปร และบอกมูพวี่คลิป ให้ไปยังเฟรมที่ 4
var content = display1.getScrollContent();
content.gotoAndStop(4);

ข้อมูลจาก : http://www.arip.co.th
โดย สหรัถ แซ่ตั้ง

คุณอาจสนใจ
การ Resize รูปภาพชนิด JPEG และ GIF
Zerohate (52,865 - 23 พ.ย. 50)
ตัวแปลชนิด Array
Mr.POP (77,722 - 05 พ.ย. 49)
การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart
หมูขุน (12,951 - 04 ก.พ. 50)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
นายนุก (22,556 - 06 มี.ค. 51)
เทคนิคการสร้างฟอร์มให้สวยงาม
Mr.GuruZ (66,610 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตัวแปล Array
Mr.GuruZ (61,823 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (29,694 - 26 พ.ย. 50)
การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server
Mr.GuruZ (60,495 - 01 ก.พ. 50)