สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 3) จัดทำโดย : สหรัถ แซ่ตั้ง พิมพ์
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX(ตอนที่ 3)

คำสั่ง FRadioButton.setSize
เมธอดที่ใช้ระบุความกว้างของปุ่มเรดิโอในหน่วยพิกเซลและการวาดลงบนปุ่มเรดิโอ (ผู้ใช้งานไม่สามารถกำหนดความสูงของปุ่มคอมโพเน็นต์เรดิโอได้) การเรียกใช้งานผ่านความกว้างที่กำหนดระหว่างการเขียนโปรแกรม

วิธีที่ 1 : การกำหนดขนาดของปุ่มเรดิโอแต่ละปุ่ม
วิธีที่ 2 : การกำหนดขนาดของทุกปุ่มของกลุ่มปุ่มเรดิโอ
การใช้งาน : myRadioButton.setSize(width) myRadioButtonGroup.setSize(width)
พารามิเตอร์ : ความกว้างที่ใช้ระบุขนาดของปุ่มเรดิโอ ในหน่วยพิกเซล

ตัวอย่าง โค้ดแสดงการกำหนดความกว้างของปุ่ม radio1 ให้มีขนาด 200 พิกเซล
radio1.setSize(200);

คำสั่ง FRadioButton.setState
เมธอด การระบุ myRadioButton ว่ามีการเลือก (มีค่าเป็น true) หรือไม่ถูกเลือก (มีค่าเป็น false) จะมีเพียงปุ่มเดียวภายในกลุ่ม (ถ้ามีการกำหนดพารามิเตอร์เดียวกันคือ Group Name) จะสามารถกำหนดค่าสถานะเป็น true (หากมีการเลือกค่า) ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ปุ่มที่ระบุค่าพารามิเตอร์เป็น true โดยค่าดีฟอลต์สำหรับพารามิเตอร์จะถูกกำหนดเป็น false

การเรียกเมธอดผ่านค่าพารามิเตอร์ Initial State โดยการกำหนดค่าระหว่างเขียนโปรแกรม ถ้าคุณมีการเรียกเมธอดและการเรียก FRadioButton.setValue เพื่อเลือกปุ่มเรดิโอขณะรันไทม์ และปุ่มเรดิโอปุ่มอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน, การระบุปุ่มเรดิโอในการเรียกเมธอดครั้งล่าสุดหากมีการเลือก

การใช้งาน : myRadioButton.setState(“select”)
พารามิเตอร์ : select การเลือกค่าบูลีนที่แสดงปุ่มเรดิโอว่าถูกเลือก (มีค่าเป็น true) หรือไม่เลือก (มีค่าเป็น false)

ตัวอย่าง การใช้โค้ดเลือกปุ่มเรดิโอ radio1 ขณะรันไทม์
radio1.setState(true));

คำสั่ง FRadioButton.setStyleProperty
เมธอดที่ใช้กำหนดพรอเพอร์ตี้ FStyleFormat สำหรับปุ่มเรดิโอแต่ละปุ่ม โดยการเรียกผ่านเมธอดเพื่อระบุพรอเพอร์ตี้ในรูปแบบของคอมโพเน็นต์

การกำหนดค่าพรอเพอร์ตี้ FStyleFormat สำหรับหลายๆ คอมโพเน็นต์, การสร้างสไตล์ รูปแบบที่ต้องการ

การใช้งาน : myRadioButton.setStyleProperty(styleProperty, value) myRadioButtonGroup.setStyleProperty(styleProperty, value)
พารามิเตอร์ : styleProperty สตริงที่ใช้ระบุพรอเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์ value เป็นการกำหนดค่าให้กับพรอเพอร์ตี้

ตัวอย่าง โค้ดการกำหนดพรอเพอร์ตี้ radioDot ไปที่ 0xFF12AC (สีชมภู)
radioButton1.setStyleProperty(“radioDot”, 0xFF12AC);

โค้ดการกำหนดพรอเพอร์ตี้ radioDot property โดยให้ทุกปุ่มเรดิโอใน radioGroup1 มีค่าเป็น to 0xFF12AC (สีชมภู)
radioGroup1.setStyleProperty(“radioDot”, 0xFF12AC);

คำสั่ง FScrollBar.getEnabled
เมธอด ที่ใช้แสดงการสกอร์ลบาร์ ว่าให้สามารถทำงาน (มีค่าเป็น true) หรือไม่ให้ทำงาน (มีค่าเป็น false)

การใช้งาน : myScrollBar.getEnabled()
ค่าที่ส่งคืน : ค่าบูลีน

ตัวอย่าง โค้ดแสดงการส่งคืนค่าไปยังหน้าต่างเอาต์พุต เพื่อให้ scroll1 ทำงาน (มีค่าเป็น true) หรือไม่ให้ทำงาน (มีค่าเป็น false)
trace(scroll1.getEnabled());

คำสั่ง FScrollBar.getScrollPosition
เมธอดการส่งคืนจำนวนเต็มที่ระบุตำแหน่งของสกอร์ลบ็อกซ์ โดยการส่งคืนค่าที่สามารถกำหนดช่วงค่าดังกล่าวโดย การกำหนดค่าพรอเพอร์ตี้ minPos และ maxPos ที่กำหนดขอบเขตการสกอร์ลของสกอร์ลบาร์ โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ minPos และ maxPos โดยใช้ FScrollBar.setScrollProperties

การใช้งาน : myScrollBar.getScrollPosition()
ค่าที่ส่งคืน : ค่าสตริง

ตัวอย่าง โค้ดแสดงการส่งคืนค่าตำแหน่งปัจจุบันของสกอร์ลบ็อกซ์สำหรับสกอร์ลบาร์ scroll2 ในหน้าต่างเอาต์พุต ถ้าscroll2 มีการกำหนด minPos ไปที่ 2 และกำหนดค่า maxPos ไปที่ค่า 25, a return value of 12 indicates that the scroll box is in the middle of the scroll bar.
trace(scroll2.getPosition());

คำสั่ง FScrollBar.registerSkinElement
เมธอด รีจีสเตอร์สกินอีลีเมนต์ไปยังสไตล์พรอเพอร์ตี้ สกินอีลีเมนต์รีจีสเตอร์ไปยังพรอเพอร์ตี้ในเฟรมแรกของ Read Me เลเยอร์ของแต่ละสกินไลบรารี

คอมโพเน็นต์ที่ใช้ทำสกินและในแต่ละสกินประกอบด้วยหลายๆ สกินอีลีเมนต์ โดยแต่ละรีจีสเตอร์จะไปกำหนดพรอเพอร์ตี้ของ FStyleFormat ออบเจ็กต์

การใช้เมธอดเพื่อรีจีสเตอร์สกินอีลีเมนต์ที่ต้องการ และพรอเพอร์ตี้ไปยังแต่ละ Flash UI หรือคอมโพเน็นต์สกินโดยการแก้ไขสีเฟรมแรกของ Read Me เลเยอร์ซึ่งเป็นสกินในไลบรารี

คอมโพเน็นต์ FScrollBar ที่ใช้สกินในโฟลเดอร์ FScrollBar Skins และสกิน FLabel ในโฟลเดอร์ Global Skins แต่ละส่วนผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคอมโพเน็นต์ลงไปในเอกสาร Flash ในกรณีที่แก้ไขทุกๆ สกินในโฟลเดอร์ FScrollBar Skins ทั้งคอมโพเน็นต์ที่ใช้สกอร์ลบาร์ (ComboBox, ListBox, ScrollBar และ ScrollPane)

การใช้งาน : myScrollBar.registerSkinElement(element, styleProperty)

พารามิเตอร์ : element มูพวี่คลิป styleProperty สตริงที่ใช้ระบุพรอเพอร์ตี้ FStyleFormat

ตัวอย่าง โค้ดรีจีสเตอร์ของสกินอีลีเมนต์ NewArrow_mc ให้กับพรอเพอร์ตี้ในเฟรมแรกของ Read Me เลเยอร์ของ fsb_downArrow สกินในโฟลเดอร์ FScrollBar Skins ในไลบรารี
Scroll1.registerSkinElement(NewArrow_mc, “arrow”);

คำสั่ง FScrollBar.setChangeHandler
เมธอดที่ใช้ระบุการ change handler เพื่อเอาไว้เรียกเมื่ออผู้ใช้งานเคลื่อนสกอร์ลบ็อกซ์ โดยผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยนฟังก์ชันการรองรับมากกว่าหนึ่งคอมโพเน็นต์ การเรียกเมธอดจะผ่านค่าพารามิเตอร์ Change Handler ที่ระบุค่าขณะเขียน

เมธอดนี้ใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นโปรแกรมเมอร์ เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชันและคอมโพเน็นต์ที่ต้องการโดยใช้ Flash UI ScrollBar คอมโพเน็นต์ เมธอดนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับสกอร์ลบาร์ที่มีการแนบเท็กซ์

การใช้งาน : myScrollBar.setChangeHandler(functionName, [location])
พารามิเตอร์ : functionName สตริงที่ใช้ระบุชื่อของฟังก์ชันที่รองรับเพื่อเอ็กซิคิวต์ เมื่อผู้ใช้งานเคลื่อนที่สกอร์ลบ็อกซ์

location พาร์ตที่ใช้อ้างถึงข้อมูลออบเจ็กต์, มูพวี่คลิป หรือ Timeline ที่บรรจุฟังก์ชันที่ต้องการ พารามิเตอร์เป็นออปชันและค่าดีฟอลต์ไปยัง Timeline หลักของคอมโพเน็นต์

ตัวอย่าง โค้ดการสร้างช่องกรอกบน Stage ที่นำไปใช้กับสกอร์ลบาร์แนวนอน, การกำหนดพรอเพอร์ตี้สกอร์ล และการระบุฟังก์ชันที่ใช้ในการย้ายสกอร์ลบาร์ เพื่อเปลี่ยนมูพวี่คลิป _x โดยมีตำแหน่ง 50 และ 250

root.createEmptyMovieClip(“square”, 1);
_root.square._x = 50;
_root.square._y = 50;
with (_root.square) {
moveTo(0, 0);
beginFill(0x0066CC);
lineTo(20, 0);
lineTo(20, 20);
lineTo(0, 20);
lineTo(0, 0);
endFill();
}
scrollBar._x = 50;
scrollBar.setHorizontal (true);
scrollBar.setScrollProperties (1, 50, 250);
scrollBar.setChangeHandler (“mover”);
function mover () {
_root.square._x = scrollBar.getScrollPosition();
}

ตัวอย่าง โค้ดการระบุฟังก์ชันการเปลี่ยนคอมโพเน็นต์สกอร์ลบาร์ ที่ผนวกลงไปใน คอมโพเน็นต์ลิสต์บ็อกซ์ การเปลี่ยนค่า scroll1 เพื่อนำค่าตำแหน่งสกอร์ลไปใช้ FScrollBar.getScrollPosition และ customListBox ใช้ FScrollBar.setScrollPosition เพื่อรีเซต

ตำแหน่งสกอร์ล
scroll1.setChangeHandler(“myHandler”);
function myHandler(component)
{
customListBox.setScrollPosition
(component.getScrollPosition());
}

ข้อมูลจาก : http://www.arip.co.th
โดย สหรัถ แซ่ตั้ง

คุณอาจสนใจ
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
อ้อม (19,451 - 13 ม.ค. 50)
กำหนดค่าให้สามารถเลือก checkbox ได้ตามที่เรากำหนด
เว็บไทยดีดี (23,405 - 19 ม.ค. 51)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (55,222 - 21 ม.ค. 51)
การสร้างตัว Preload
Mr.Mean (87,189 - 04 มิ.ย. 49)
การทาบรูปแบบง่ายๆ จาก illustrator ฉบับ Basic
langjuko (139,807 - 29 ต.ค. 51)
การย่อ-ขยายเอกสาร
นายนุก (20,990 - 22 มี.ค. 51)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 4)
first (99,560 - 17 ม.ค. 51)
การทำภาพจิกซอร์ จาก photoshop
Tung (159,819 - 23 ธ.ค. 50)