สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 1) จัดทำโดย : สหรัถ แซ่ตั้ง พิมพ์
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX( ตอนที่ 1)

คำสั่ง FRadioButton.setGroupName
เมธอดที่ใช้งานกับกลุ่มชื่อของปุ่มเรดิโอหรือกลุ่มปุ่มของขณะรันไทม์ โดยการเรียกเมธอดค่าพารามิเตอร์ที่ถูกกำหนดขึ้นระหว่างการเขียนคำสั่ง

ใช้วิธีแรก : ระบุ myRadioButton ของสมาชิกกลุ่มเรดิโอ groupName
การใช้งาน : myCheckBox.getEnabled()
วิธีที่สอง : ระบุชื่อกลุ่มของทุกปุ่มเรดิโอใน myRadioButtonGroup
การใช้งาน : myRadioButton.setGroupName(groupName)
พารามิเตอร์ : groupName คือสตริงที่ระบุชื่อของกลุ่มปุ่มเรดิโอ

ตัวอย่าง
วิธีแรก : โค้ดแสดงการระบุสีให้กับชื่อกลุ่มสำหรับปุ่มเรดิโอ radioRed
radioRed.setGroupName(“Colors”);
วิธีที่สอง : การระบุชื่อ radioGroupToys เป็นชื่อใหม่ของกลุ่มเรดิโอใน radioGroupGames
radioGroupGames.setGroupName (“radioGroupToys”);

คำสั่ง FRadioButton.setLabelPlacement
เมธอดที่ใช้ระบุลาเบลที่ปรากฏทางด้านซ้ายหรือขวาของปุ่มเรดิโอ โดยการเรียกเมธอดผ่านค่าของพารามิเตอร์ Label Placement โดยการกำหนดค่าขณะเขียนโปรแกรม

วิธีแรก : ระบุตำแหน่งการวางลาเบลสำหรับปุ่มเรดิโอ 1 ปุ่ม
วิธีที่สอง : ระบุตำแหน่งการวางลาเบลบนทุกๆ ปุ่มเรดิโอในกลุ่มที่สร้างขึ้น

การใช้งาน : myRadioButton.setLabelPlacement(labelPosition) myRadioButtonGroup.setLabelPlacement(labelPosition)
พารามิเตอร์ : labelPosition ข้อความที่ระบุในตำแหน่งซ้าย (left) หรือขวา (right)

ตัวอย่าง
วิธีแรก : จากตัวอย่างโค้ดเป็นการวางลาเบลสำหรับ radio1 โดยวางตรงด้านซ้ายของปุ่มเรดิโอ
radio1.setLabelPlacement(“left”);
วิธีที่สอง : จากตัวอย่างโค้ดเป็นการวางลาเบลสำหรับปุ่มเรดิโอในกลุ่ม Colors โดยวางตรงด้านขวาของปุ่มเรดิโอ
Colors.setLabelPlacement(“right”);

คำสั่ง FRadioButton.setSize
เมธอดที่ใช้ระบุความกว้างของปุ่มเรดิโอในแบบพิกเซลและการวาดปุ่มเรดิโอ (โดยไม่สามารถกำหนดความสูงของปุ่มได้) การเรียกใช้งานจำเรียดเมธอดผ่านความกว้างของสเกลระหว่างการเขียนโปรแกรม

วิธีแรก : กำหนดขนาดของแต่ละปุ่มเรดิโอ
วิธีที่สอง : กำหนดขนาดของทุกปุ่มเรดิโอในกลุ่ม

การใช้งาน : myRadioButton.setSize(width) myRadioButtonGroup.setSize(width)
พารามิเตอร์ : width การกำหนดตัวเลขขนาดของปุ่มเรดิโอ ในหน่วยของพิกเซล

ตัวอย่าง การกำหนดโค้ด การกำหนดค่าความกว้างของ radio1 ไปที่ 200 พิกเซล
radio1.setSize(200);

คำสั่ง FRadioButton.setStyleProperty
เมธอดที่ใช้กำหนดพรอเพอร์ตี้ FStyleFormat สำหรับปุ่มเรดิโอแต่ละปุ่ม โดยการเรียกใช้งานผ่านเมธอดเพื่อระบุ พรอเพอร์ตี้ผ่านการกำหนดค่าสำหรับพรอเพอร์ตี้ในรูปแบบสไตล์ให้กับคอมโพเน็นต์ โดยผ่านค่าสำหรับพรอเพอร์ตี้ที่ต้องการลบออกจากสไตล์พรอเพอร์ตี้

การใช้งาน : myRadioButton.setStyleProperty(styleProperty, value) myRadioButtonGroup.setStyleProperty(styleProperty, value)
พารามิเตอร์ : styleProperty การกำหนดสตริงพรอเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์ FStyleFormat value ค่าที่กำหนดให้กับพรอเพอร์ตี้

ตัวอย่าง โค้ดการกำหนดพรอเพอร์ตี้ radioDot ไปที่ 0xFF12AC (สีชมพู)
radioButton1.setStyleProperty(“radioDot”, 0xFF12AC);
โค้ดการกำหนดพรอเพอร์ตี้ radioDot property สำหรับทุกๆ ปุ่มใน radioGroup1 ให้เป็น 0xFF12AC (สีชมภู)
radioGroup1.setStyleProperty(“radioDot”, 0xFF12AC);

คำสั่ง FRadioButton.setValue
เมธอด การเลือกปุ่มเรดิโอ โดยการระบุข้อมูลและยกเลิกการเลือกปุ่มในกลุ่มเดียวกัน การเรียกเมธอดจะเรียกใช้งานผ่านการกำหนดค่าพารามิเตอร์ Initial Value ที่กำหนดขึ้นระหว่างการเขียน
ถ้ามีการเรียกเมธอดและมีการเรียก FRadioButton.setState เพื่อเลือกปุ่มเรดิโอขณะรันไทม์, ปุ่มเรดิโอที่แตกต่างกันในกลุ่มเดียวกัน, ปุ่มเรดิโอที่ระบุในการเลือกจากเมธอดต่อจากนี้

การใช้งาน : myRadioButtonGroup.setValue (“data”)
พารามิเตอร์ : data การกำหนดข้อมูลด้วยการเลือกปุ่มเรดิโอ

ตัวอย่าง โค้ดแสดงการเลือกปุ่มเรดิโอด้วยการกำหนดข้อมูลที่เป็นสีแดง (red) ในกลุ่มของปุ่มเรดิโอที่เรียก Colors
Colors.setValue(“red”);

คำสั่ง FRadioButton.getData
เมธอดการส่งคืนค่าข้อมูลจากการะบุค่าของปุ่มเรดิโอ โดยใช้ FRadioButton.getValue เพื่อเอาค่าข้อมูลที่เลือกจากปุ่มเรดิโอในกลุ่มของปุ่มเรดิโอมาใช้งาน

การใช้งาน : myRadioButton.getData()
ค่าที่ส่งคืน : เป็นสตริง

ตัวอย่าง โค้ดส่งคืนค่าจากปุ่มเรดิโอ flashRadio ไปยังหน้าต่างเอาต์พุต
trace(flashRadio.getData());

คำสั่ง FRadioButton.getEnabled
เมธอดที่แสดงค่าปุ่มเรดิโอหรือกลุ่มของเรดิโอว่าสามารถเลือกได้

วิธีที่ 1 : แสดงค่า myRadioButton ว่ามีการเลือกค่า (จะได้เป็น true) หรือไม่ถูกเลือกค่า (ให้เป็น false)
วิธีที่ 2 : แสดงปุ่มใน myRadioButtonGroup ว่ามีการคลิ้กเลือก (จะได้ค่าเป็น true) หรือไม่ถูกเลือก (ค่าที่ได้เป็น false) ถ้าปุ่มอยู่ในกลุ่มที่ถูกเลือกและมีบางปุ่มไม่ถูกเลือก เมธอดอาจส่งคืนค่าที่ไม่สามารถระบุรูปแบบได้
การใช้งาน : myRadioButton.getEnabled() myRadioButtonGroup.getEnabled()
ค่าที่ส่งคืน : ค่าบูลลีนหรือค่าที่ไม่สามารถระบุได้

ตัวอย่าง การส่งคืนค่าสถานะมีการเลือก radio1 จะแสดงค่าในหน้าต่างเอาต์พุต
trace(radio1.getEnabled());

คำสั่ง FRadioButton.getLabel
เมธอด ที่ส่งคืนค่าลาเบลของสตริงที่ระบุในปุ่มเรดิโอ ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เมธอดนี้เพื่อดึงลาเบล กลุ่มของปุ่มเรดิโอด้วย radioButtonGroup.getLabel ได้

การใช้งาน : myRadioButton.getLabel()
ค่าที่ส่งคืน : สตริง

ตัวอย่าง โค้ดการส่งคืนค่าลาเบลของ radio2 ไปยังหน้าต่างเอาต์พุต
trace(radio2.getLabel());

ข้อมูลจาก : http://www.arip.co.th
โดย สหรัถ แซ่ตั้ง

คุณอาจสนใจ
การกำหนดสีให้ Link
Mr.GuruZ (41,060 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ IMAP
เว็บไทยดีดี (15,074 - 29 ก.ย. 50)
วิธีแก้ไขปัญหาไฟรั่วจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (15,263 - 19 ม.ค. 51)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,379 - 08 ม.ค. 51)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,408 - 13 ม.ค. 50)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,267 - 03 ก.ย. 50)
ฟังก์ชั่นคืออะไร
สายลม (36,020 - 15 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่ง Date
Mr.GuruZ (32,843 - 03 มิ.ย. 49)