การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
 Un title page

คุณสมบัติ DataType

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ DataType เพื่อระบุชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บในเขตข้อมูลตาราง แต่ละเขตข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยชนิดข้อมูลเพียงชนิดเดียว การตั้งค่า คุณสมบัติ DataType ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า ชนิดของข้อมูล และขนาด

Text (ค่าเริ่มต้น) ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลข เช่นเดียวกับตัวเลขที่ไม่มีการคำนวณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ สามารถมีได้สูงสุดถึง 255 อักขระ หรือมีความยาวที่ตั้งค่าโดยคุณสมบัติ FieldSize ค่าใดค่าหนึ่งที่น้อยกว่า Microsoft Access จะไม่จองพื้นที่ว่างสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของเขตข้อมูลที่เป็นข้อความนี้

Memo ข้อความที่ยาว หรือข้อความและตัวเลขผสมกัน สามารถมีสูงสุดได้ถึง 65,535 อักขระ (ถ้าเขตข้อมูลที่เป็นชนิด Memo นี้ถูกจัดการผ่าน DAO และมีเฉพาะข้อความ และตัวเลข [ไม่ใช่ข้อมูลแบบไบนารี] ที่ถูกจัดเก็บไว้แล้ว ขนาดของเขตข้อมูล Memo นี้ถูกจำกัดโดยขนาดของฐานข้อมูล)

Number ข้อมูลตัวเลขซึ่งถูกใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าชนิด Number ที่ระบุ ให้ดูที่หัวข้อคุณสมบัติ FieldSize 1, 2, 4 หรือ 8 ไบต์ (16ไบต์ ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ถูกตั้งค่าเป็น Replication ID)

Date/Time ค่าของวันที่และเวลา ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 100 ถึงปีคริสต์ศักราช 9999 ขนาด 8 ไบต์

Currency ค่าเงินตราและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งมีทศนิยมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก มีความแม่นยำถึง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม และ 4 หลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ขนาด 8 ไบต์

AutoNumber ตัวเลขที่เรียงลำดับ (เพิ่มขึ้นทีละ 1) โดยไม่ซ้ำ หรือตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดย Microsoft Access เมื่อใดก็ตามที่มีระเบียนเพิ่มเข้ามายังตาราง เขตข้อมูลที่เป็น AutoNumber ไม่สามารถปรับปรุงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อคุณสมบัติ NewValues ขนาด 4 ไบต์ (16 ไบต์ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ถูกตั้งค่าเป็น Replication ID)

Yes/No ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่มีเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น (Yes/No, True/False หรือ On/Off) ขนาด 1 บิต

OLE Object วัตถุ (เช่น กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, กราฟิก, เสียง หรือข้อมูลไบนารีอื่น ๆ) ที่ถูกเชื่อมโยงกับ หรือถูกฝังตัวอยู่ในตาราง Microsoft Access ขนาดสามารถมีได้สูงสุดถึง 1 กิกะไบต์ (จำกัดตามขนาดพื้นที่ว่างของดิสก์)

Hyperlink ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลขที่จัดเก็บอยู่ในรูปของข้อความ และถูกใช้เป็นที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ โดยที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถมีได้ถึง 3 ส่วน ดังนี้ text to display ข้อความที่ปรากฏในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม address เส้นทางไปยังแฟ้ม (เส้นทาง UNC ) หรือเพจ (URL) subaddress ตำแหน่งที่ตั้งภายในแฟ้มหรือเพจ screentip ข้อความที่แสดงขึ้นมาเป็นคำแนะนำเครื่องมือ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแทรกที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติในเขตข้อมูล หรือตัวควบคุม คือการคลิกที่ การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนู แทรก แต่ละส่วนใน 3 ส่วนของชนิดข้อมูล Hyperlink สามารถประกอบด้วยอักขระมากถึง 2048 ตัว

ตัวช่วยสร้างค้นหา สร้างเขตข้อมูลที่อนุญาตให้คุณเลือกค่าจากตารางอื่น หรือจากรายการของค่าโดยใช้กล่องเลือกรายการ หรือกล่องคำสั่งผสม การคลิกที่ตัวเลือกนี้จะเป็นการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการค้นหา ซึ่งจะสร้างเขตข้อมูลการค้นหา หลังจากที่ตัวช่วยสร้างทำเสร็จแล้ว Microsoft Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลโดยยึดตามค่าที่ถูกเลือกในตัวช่วยสร้าง ขนาดเดียวกับเขตข้อมูลคีย์หลักที่ใช้ดำเนินการค้นหา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีขนาด 4 ไบต์

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เฉพาะในส่วนบนของมุมมองออกแบบตารางได้เท่านั้น

คุณอาจสนใจ
สำรองไดรเวอร์เก็บไว้ดีกว่า
เว็บไทยดีดี (14,495 - 22 ก.ย. 50)
การทำ หมายเหตุ ให้แสดงขึ้นมาอย่างง่าย ๆ
เฟริสท์ (22,115 - 29 ม.ค. 51)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (44,791 - 04 ก.ย. 49)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ SMTP
เว็บไทยดีดี (14,488 - 29 ก.ย. 50)
ทำภาพให้โปร่งแสงด้วย Transparency
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (76,751 - 19 ม.ค. 51)
ทดลองเขียนโปรแกรมสร้าง Thread (Visual C++)
langjuko (28,773 - 16 ก.ย. 51)
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (49,188 - 06 ต.ค. 50)
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (46,340 - 22 ก.ย. 50)